Yazılar

“Hiçbir şey gerçek değilse her şeye izin verilmiştir!”

Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir.

matrix

İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir. Bu yüzden sistem tarafından kendilerine sunulan sanal gerçekliği yaşamayı tercih ederler. Çoğu insanın sorunu, içinde bulunduğu konumu korumak ve geliştirmektir. Bunun için, gerçek olmadıklarını bilseler de inanırlar ya da inanmış görünürler. Ȍyleyse toplumun bütünü için gerçek ya da gerçeklik diye bir kavram söz konusu değildir.

Gerçeği ve hakikati arayanların başına ise tarihsel olarak hep kötü şeyler gelmiştir. Gerçek, sistemin düşmanıdır, onu en ince yerinden kırar dağıtır.

Gerçek kavramının tarihsel olarak birçok alanda kullanıldığını, ama anlamlarının değiştiğini görebiliriz. Felsefe, din, sanat, bilim gerçek kavramını kullanır. Bu kavramlar halk dilinde ise içiçe geçmiştir ve yanlış kullanılmaktadır.

matrix1

“Günlük dilde de çoğu kez “gerçek” sözcüğü ‘hakikat’ ve ‘doğru’ sözcükleriyle eşanlamlı kullanılır. Ancak, felsefi kavramlar söz konusu olduğunda, ‘gerçek’ deyimiyle ‘hakikat’ ve ‘doğru’ deyimlerini birbirinden ayırmak gerekir.

Gerçek: İnsan bilincinden bağımsız, somut ve nesnel olarak varolan herşey,

Hakikat: Nesnel gerçekliğin, bilinçteki, kendine uygun kavramsal yansısı,

Doğru: Bu kavramın, hem gerçeğe hem de düşünme yasalarına uygun oluşudur.” (http://www.historicalsense.com)

Materyalist felsefeye göre herşey maddeden gelmekte ve madde olarak devam etmektedir. İdealizm ve materyalizm gerçeğin doğasını araştırır ve farklı sonuçlara varırlar. Bu konuda temel soru sudur: “Gerçeklik nedir ve neden oluşur?”

Dinler ise, gerçek kavramını kutsal kitaplarda dile getirilen düşüncelerle eşitlerler. Ve ona itaat edilmesini, sorgulanmamasını isterler. İdealist bir düşünce biçimidir bu. Çünkü din olgusu yalnızca düşüncede vardır; bilincin dışında bir madde olarak evrende yer almaz. Çünkü gerçek daima somuttur; soyut değildir.

“Bu anlamda gerçek deyimi, ‘özdek’ ve ‘nesne’ deyimleriyle de ilişkilidir. ‘Ȍzdek, bize duyumlarla verilen nesnel gerçekliktir.’ Tüm nesneler de gerçektirler. Gerçek deyince bilincimizin dışında nesnel olarak ortaya çıkmış bulunan nesne, nitelik, koşul, durum vb. gibi olgu ve olayları anlarız. Bir kuram (teori)’ın doğru olup olmadığını pratikle, eş deyişle gerçekle deneyerek anlarız. Yapmamız gereken, gerçekleri tasarımlarımıza uydurmaya çalışmak değil, tersine, tasarımlarımızı gerçeklere uygun kılmak böylelikle hakikati elde etmektir.” (Yıldırım, Ders Notları)

Gerçek, her zaman somut ve nesneldir. Diyalektik materyalist anlayışta “gerçeklik-yanılsama” üzerinde de çalışılır.

Postmodernizmde ise, evrensellik, bütünsellik, nesnellik, gerçek tezlerinden uzaklaşılmıştır. Postmodernist düşünürler, nesnel gerçekliğin, bizim algıladığımızdan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu iddia ederler. Postmodernist anlayışta, gerçeklik, materyalist anlayışta olduğu gibi bilincimizin dışında var olan birşey değildir ve gerçekliği biz biçimlendiririz.

Gerçek ve “sanal gerçek”

Matrix-

Matrix filminin ünlü bir sahnesinde, filmin bir kahramanı kaşığı bakışıyla büken diğerine şöyle der: “Aslında kaşık yoktur.”

Gerçekte böyle midir?

Aslında kaşık vardır, ama kaşığın bükülmesi eylemi yoktur. Bu bir illüzyondur yalnızca beyinde öyleymiş gibi algılanmaktadır. Ama öyleymiş gibi algılandığı için, onu algılayanın gözünde “gerçek” olarak nitelenebilir. İşte manipülasyon da böyle birşeydir, tıpkı kaşık gibi gerçeğin bükülmüş ve başka birşeye dönüşmüş şekliyle gösterilmesidir.

Bundan aşağı yukarı bin yıl önce yaşamış İsmailiye tarikatı lideri Hasan Sabbah şöyle demiştir: “Hiçbir şey gerçek değilse, her şeye izin verilmiştir.”

Gerçekten hiçbir şey gerçek değil midir? Her şey bir yanılsamadan mı ibarettir? Yoksa gerçek, algıladığımız kadar mı vardır? Eğer her şeye izin verildiyse, zaten orada gerçeği bulmak çok güçtür. Sabbah’ın bu mesajı Matrix filmindeki “Aslında kaşık yoktur.”mesajıyla örtüşüyor. Çünkü Sabbah’in bence sözünü ettiği de bu illüzyon ve sanal gerçeklik dünyasıdır. Gerçeğin üzerinin örtüldüğü, manipüle edildiği bir yerde de, hiçbir insan kendisi olamaz.

Çok sonraları Dostoyevski, idealist bir bakış açısıyla bunu şöyle ifade etmiştir: “Eğer tanrı yoksa, her şeye izin verilmiştir.”

Dostoyevski’nin sözlerini biraz değiştirerek şöyle de diyebiliriz: “Eğer gerçek yoksa, her şeye izin verilmiştir.” Çünkü eğer bir insan gerçekliği yaşamıyorsa, özünde kendisini de yaşamıyor demektir; o bir başkasının hayatını yaşamakta ve bunu da ona biçilen rol kadar bunu yapabilmektedir. O zaman artık o kendisi değildir, tıpkı gerçeğin tersine çevrilmesi gibi. Gerçeğin olmadığı bir yerde, özünde insan da gerçek değildir. O kendine yabancılaşmış bir madde yığınıdır sadece.

Her şey bir simulasyondan mı ibaret?

Simulasyon kuramını geliştirmiş olan Jean Baudrillard’a göre ise simulakrum, orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan; kendisi zaten kopya olan birşeyin kopyasını anlatan bir terimdir. Baudrillard, gerçeğin çöktüğünü ve onun yerini “hipergerçeklik”in aldığını ve bir simulasyon çağına girildiğini savunur. Bu hipergerçeklik, hem sistem hem de gönderen olarak ortadan kaldırıp model düzeyine yükselttiği gerçeği yok etmektedir. (Baudrillard, 2003: 58)

“Baudrillard’ın bu konuda ortaya attığı en önemli kavramlardan birisi “gerçeklik ilkesi””kavramıdır. Gerçeklik ilkesi tamamen zihinde oluşan, düşünsel bir süreçtir. Bu algıya göreamaç, umut, geleceğe yönelik düşler şekillendirilir. Gerçeğin ne olduğu konusunda yanıltılan ya da gerçeklik algısı saptırılan bireyler, artık tercihlerini gerçek olmayan fakat gerçekmiş gibi onun yerini alan şey’ler üzerinden yapmaktadırlar. Bu bağlamda en büyük saf simülakrlar da Din ve Politikadır. (”M. Yiğit Ersoydan, ”Jean Baudrillard ve Simulasyon Kavramı”)

Baudrillard, Disneyland’i bütün simulakr düzenlerinin içiçe geçmiş olduğu kusursuz bir model olarak niteler; ona göre burası bir fantazm oyunu ve bir illüzyondur.

“Sanal gerçeklik, en basit şekliyle, bilgisayarda canlandırılan üç boyutlu görüntülerin, bazı aygıtların yardımıyla insanlara “gerçek bir dünya” gibi gösterilmesidir. Bugün birçok alanda farklı amaçlarla kullanılan bu teknolojiye, bu nedenle “yapay gerçeklik”, “sanal dünyalar”, “sanal ortamlar” gibi isimler de verilmektedir. Sanal gerçekliğin en önemli özelliği, özel aletler kullanan bir kişinin gördüğü görüntüyü gerçek zannederek, aldanmasıdır. Bu nedenle son yıllarda sanal gerçeklik ifadesinin İngilizce karşılığının başında “immersive” kelimesi de kullanılmaktadır ve bu kelimenin anlamı “dalmak, kaptırmak”tır. (Immersive Virtual Reality: Kaptıran Sanal Gerçeklik)

Bugün birçok insan “sanal gerçekliği” gerçekmiş gibi algılamakta ve sanal dünyada yaşamaktadır. Ȍzellikle internetin yaygınlaşması ve teknolojinin ilerlemesi, “sanal ortamlar”, “yapay gerçeklik” gibi kavramların daha sık duyulmasını da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar oyunları, chat ortamları da ve daha pekçok şey, kişiyi kendisine yabancılaştırmakta ve onun “sanal gerçekliği” gerçekmiş gibi algılamasına neden olmaktadır.

“Gerçekler, ne yaparsanız yapın, gizlenemezdi. Araştırıp kovuşturarak ortaya çıkarılabilir, işkence yaparak sizden sökülüp alınabilirdi. Ama amacınız hayatta kalmak değil de insan kalmaksa, sonuç ne fark ederdi ki?” (Orwell, 2003: 197)

Resmi ideolojinin egemen olduğu rejimlerde ise, yine sistem kendi ideolojik aygıtları eliyle “sanal bir gerçeklik” yaratır ve toplum algılayışında bunun gerçeğin yerini almasına çalışır. Gerçeği savunarak “sanal gerçekliğe ve yalanlara” karşı çıkan kişiler ise cezalandırılırlar. Çünkü sisteme göre “gerçeklik” yoktur, yalnızca kendi “sanal gerçekliği” gerçektir.

Gerçek ve manipulasyon

Medya, iktidarın elindeki en önemli manipülasyon araçlarından birisidir. Althusser’in belirttiği gibi, devletin ideolojik aygitlarından birisidir. Küreselleşme ile birlikte dünyanın her yerinde anaakım medyada yer alan haberler de tek tipleşmiştir. Ȍrneğin sistemin çıkarına denk düşen silahlı gruplar “özgürlük savaşçısı”, sisteme aykırı olanlar ise “terörist” ilan edilir. Herşey, tek merkezden ilan edilir ve dünyanın dört bir yanındaki medyada aynı haber ve yorumlar yer alır. Burada ölçü gerçek veya doğru değil, sistemin çıkarlarıdır; bunun için gerçek ve hakikat manipüle edilir.

Baudrillard, bu manipülasyonu ve yanılsamayı çok güzel açıklayarak şöyle der: “Gündelik haberler, tarihin yok olmasına hizmet eden en önemli tezgâhtır.” (Baudrillard, 2005: 120)

Resmi ideolojinin egemen olduğu ülkelerde, gerçek tamamen tersine çevrilmiştir. Resmi tarih kitapları, egemen ideolojinin sanal kahramanlık ve zafer öyküleriyle doludur. Gerçek artık “gerçek olmayan”dır. İnsanlar küçük yaştan itibaren okulda ve heryerde, toplum içinde buna inandırılır.

Orwell’in ünlü “1984” adlı kitabında, gerçek kavramı sık sık sorgulanır. Yazar, sistem tarafından yaratılan “sanal gerçeklik” kavramının nasıl gerçeğin yerine geçirilmeye çalışıldığnı son derece çarpıcı olarak anlatır bu yapıtında. Neyin gerçek, neyin sanal olduğu birbirine karışmıştır. “Gerçek”, Büyük Birader’in sözleri ve ideolojisidir; bunlar da konjonktüre göre değişebilir.

Kitapta şöyle bir diyalog var:

“Winston: Büyük birader diye biri gerçekten var mı?

O’brien: Bu var olmakla neyi kastettiğine bağlı.

Winston: Demek istediğim, o benim gibi var mı?”

O’brien: Sen yoksun.” (Orwell, 2003: 303)

Burada gerçek kavramı, toplumun hafızasında sanal gerçeklik ile yer değiştirmiştir. Daha doğrusu sisteme göre toplumun hafızası yoktur, tek tek bireylerin de… O hafızayı, sistemin kendisi oluşturur. Buna göre, gerçek olan tek sey sistemin kendisidir, bireyler bir vida işlevi bile görmezler bu anlayışa göre.

Sahi kendi gerçekliğimizi mi yaşıyoruz, yoksa simulakr bir dünyada mıyız?

* İsmailiye tarikatı lideri Hasan Sabbah’ın sőzü.

Referanslar

Orwell, GEORGE, (2003), “1984”, Editora Companhia da Letras, Saõ Paulo, Brazil.

Baudrillard, JEAN (2005), “Şeytana Satılan Ruh ve Kötülüğün Egemenliği”, Doğu Batı Yayınları, İstanbul.

Baudrillard, JEAN (2003), “Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu”, Doğu Batı Yayınları, İstanbul.

Ersoydan, M. Yiğit, ”Jean Baudrillard ve Simulasyon Kavramı”http://www.academia.edu

Yıldırım, ȌMER: “Felsefeye Giriş” ve “Çağdaş Felsefe Tarihi” ders notlarından, Atatürk Űniversitesi.

historicalsense.com
felsefetasi.com

 

 

 

 

Kaynak : dunyalilar.org , Erol ANAR

 

Dünya haritasının doğruluğundan emin misiniz?

Eminseniz isterseniz aşağıda 7 madde halinde verilen metni okuyup tekrar düşünün!

Bize sürekli gösterilen harita..

Bize sürekli gösterilen harita..

Dünyamız, her zaman küresel güçlerin mücadelesine sahne olmuştur. Medya, ekonomi, siyaset ve popüler kültür bu mücadelenin en çetin savaşlarının yaşandığı alanlardır. Bu sefer sizi çok farklı bir arenaya götürüyoruz. Dünya haritasına bakış açınızı değiştirecek bir gerçeğin ardındaki komplo teorilerine inanamayacaksınız. İşte 7 maddede dünya haritasının ardında yatan sır!

eski tip harita

Merkatör Projeksiyonunu daha önce duymuş muydunuz? Günümüzde hemen her okulda, kurumda ve daha bir çok alanda karşılaşabileceğiniz dünya haritalarının tamamı Merkatör Projeksiyonu esas alınarak çizilen haritalardır. Ve işin doğrusunu söylemek gerekirse, dünyanın doğru kabul edilen en büyük ve yaygın yalanıdır. Merkatör Projeksiyonu, son derece yanlış hesaplamalarla çizilen haritalar ortaya koyar. Sadece ekvator çizgisi hizasında doğru sonuçlar verebilen harita, kuzey ve güney uçlarda gerçeği yansıtmayan ölçümler ortaya koyar.

1500’lü yıllarda ortaya atılan bu harita türü, her ne kadar teknik imkansızlıklardan ortaya çıkmış masum bir hata gibi görünse de aslında büyük bir propaganda malzemesidir. Çünkü ilerleyen yıllarda doğru ölçümlerle oluşturulan haritalar, kabul görmemiş ve Merkatör Projeksiyonu kullanılmaya devam etmiş. Neden? Bilimsel her türlü gelişmeye kucak açan insanlık, neden Merkatör Projeksiyonu gibi ilkel, teknik hatalarla dolu bir ölçüme bağlı kalmış? Anlatacaklarımız komplo teorisi gibi görünebilir ancak bilimsel veriler yüzlerce yıllık bir yalanı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

1. Gerçeklerin gün ışığına çıkması

uzaydan dünya

Büyük yalan ilk önce, kaşifler tarafından fark ediliyor. Ölçeklendirmesi hakkında net bilgiler verilmeyen Merkatör Projeksiyonunu esas alarak Dünyayı gezmek için denizlere açılan yüzlerce amatör kaşif, gittikleri yerlerde garipliklerle karşılaşıyorlar. Grönland’ın güney kıyılarına yanaşan gemilerden inen kaşifler kuzeye doğru ‘uzun’ bir yolculuğa çıktıklarını düşünüyorlar ancak yolculuk sandıklarından çok kısa sürüyor. Benzer şekilde Orta Afrika’da keşfe çıkan gruplar Merkatör Projeksiyonuyla hazırlanmış haritalara göre yaptıkları yolculukta, Ümit Burnu’na hesapladıkları sürede bir türlü varamıyorlar. İlk defa kafalarda soru işareti uyandıran tespitler bazı konferanslarda dile getirilince, haritalara paralel ve meridyenler eklenerek, kuzey ve güneydeki paralel-meridyen aralıklarının boyutu büyültülüyor. Böylece haritalar çok dikkat çekmeyen çizgilerle gerçek bir görünüm sunuyormuş gibi şekillendiriliyor. Ancak yine de haritada bir şeylerin yanlış olduğu çeşitli kesimlerce iddia edilse de, geçiştiriliyor.

James Gall

James Gall

 

Geçiştirilen iddialar, sadece kaşiflerin değil astronomların da ilgisini çekiyor. İskoç astronom James Gall’ın 19. yüzyılda yaptığı çalışmalar sonrasında, haritacılar Merkatör Projeksiyon haritaların altına bir not düşmek zorunda kalıyorlar; “Güney Amerika Grönland’ın 5 katı büyüklüğündedir”. Bu ufak detay başlarda kimsenin ilgisini çekmiyor. Çekse de üstünde çok fazla düşünülmüyor. Ta ki, aradan 100 yıl geçene kadar.Arno Peters

Arno Peters

Sene 1974. Dünya 400 yıla yakın bir süredir inandırılan bir yalanın peşinde dünyayı tanımaya çalışıyor. Geçmişinde film yapımcılığı gibi işler bulunan, Berlin doğumlu Alman bilim adamı Arno Peters, Avrupa merkezli dünya fikri üzerine tezler üzerine çalışıyor. Çalışmalarında dikkatini antik haritalar üstüne yönlendiriyor. Antik çağlardaki kaşiflerin haritalarının tümünün, bilinen dünya haritasından belli başlı özelliklerle farklılaşması garibine gidiyor. “Hepsi yanılmış olamaz” diyor Peters ve mevcut dünya haritasını mercek altına alıyor. Peters, James Gall’ın çalışmaları üstünden en doğru harita projeksiyonunu hazırlamak için kolları sıvıyor. Ortaya çıkan sonuç sarsıcı boyutlarda oluyor. Bilinen dünya haritasının önemli bir bölümünün yalandan ibaret olduğu anlaşılıyor.

2. Yanlışta ısrar

asıl dünya haritası

 

1974 yılında Peters, çalışmalarını dünya ile paylaşıyor. Gerçek dünya haritası yukarıda gördüğümüz şekilde ortaya koyuluyor. Peters’ın geliştirdiği Peters-Galls Projeksiyonu bilim çevrelerince dünyanın en doğru haritası olarak kabul ediliyor. Peters’ın hazırladığı haritalar dünyaya yayılmak üzere 80 milyon adet basılıyor. Ama bu haritalar; ne okullara, ne kurumlara girebiliyor ne de medya tarafından yayınlanıyor. 1989 yılında Peters, “Peters’ın Dünya Atlası” adında bir harita kitabı da bastırıyor ancak kitap da kitlelere bir türlü ulaşamıyor. Dünya ortaya çıkan bir gerçeği görmezden geliyor ve yalanda ısrar ediyor. Merkatör Projeksiyonlu haritalar dünyanın yüzü olarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

3. Merkatör Projeksiyonu’nun asıl sorunu

 

MARKATÖR

 

Merkatör Projeksiyonu temel sorun olarak, küre şeklinde bir cismin düzleme çevrilirken yaşadığı eğilmeler ve bükülmelerle karşılaştığı için yanıltıcı bilgiler verir. Ya da bize öyle söylenir çünkü masum görünen bu eğilme ve bükülmeler doğal değildir. Eğilip bükülmeler kuzey ve güneydeki alanların olduğundan büyük görünmesini sağlayabilir ancak asla orta alanlarda daralmaya sebep olmaz. Merkatör Projeksiyonu, kuzey ve güneydeki alanları abartılı bir şekilde büyük göstermekle kalmaz, Afrika gibi dünyanın ortasında yer alan devasa bir kıtayı da olduğundan daha küçük gösterir. Merkatör Projeksiyonun asıl sorunu geometri değil, propagandadır. Batı dünyasının propagandasına maruz kalmış bir dünyanın eğilip bükülüşünün kanlı canlı kanıtıdır!

4. Büyük Propaganda

SİYASİ HARİTA

 

Peki Merkatör Projeksiyonu kimin işine yarıyor? Ya da bu yalanı kabul etmek kimin işine geliyor? İşte size örnekler:

Kanada

Merkatör projeksiyonuna göre Kanada, ABD’nin Kuzeyinde devasa bir ülke gibi duruyor. Ama gerçek boyutlarında dünyanın kuzeyine sıkışmış bir ülke görünümünde.

ABD

Merkatör Projeksiyonunda Kuzey Amerika Güney Amerika ile hemen hemen aynu hatta daha büyük bir kıta konumunda. Ancak gerçekte Güney Amerika, Kuzey Amerika’dan gözle görülür bir şekilde daha büyük. ABD’de bu ölçeklendirme içinde Güney Amerika’nın karşısında daha küçük görünüyor.

İngiltere

Merkatör Projeksiyonu, İngiltere’yi Dünya’ya hakim bir noktaya konumlandırır. Gerçek dünya haritasında ise İngiltere kuzeydenizinde bir ada gibi görünmekte.

Avrupa

Dünyanın küresel gücü ABD değil mi? Merkatör Projeksiyonu’na göre dünya ABD merkezli gibi olması gerekmez mi? Ama bir zamanlar dünyanın küresel gücü Avrupa ülkeleriydi. Merkatör Projeksiyonuna bakarsanız, Avrupa ülkeleri dünyanın merkezinde durur. Gerçek Dünya haritasında ise merkezde Kuzey Afrika ila Orta Afrika civarında bir bölge duruyor.

Rusya

Topraklarının büyük çoğunluğunu Sibirya’nın karlar altındaki arazilerinin oluşturduğu Rusya, Merkatör Projeksiyonunda korkunç boyutlarda büyük görünüyor. Ama Gerçek dünya haritasında Asya’nın kuzeyinde bir çizgiden ibaret.

Baltık Ülkeleri

Merkatör Projeksiyonu sayesinde daha gözle görülür bir alanda karşımıza çıkar Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler de aslında gerçek dünya haritasında kuzeye sıkışmış ülkeler konumundalar. Hatta bir baltık ülkesi olarak sayılan Danimarka bile Grönland sayesinde adını büyük harflerle dünyanın gözüne sokabiliyor. Dünya haritasında neredeyse Afrika’dan daha büyük duran Grönland, gerçek dünya haritasında ise kuzeye sıkışmış küçük bir ada görünümünde.

5. Ne yapılmaya çalışılıyor?

WORLDMAP

Peki Merkatör Projeksiyonuyla ne yapılmaya çalışılıyor? aslında bu haritanın ekmeğini yiyen ülkelere baktığımız zaman ne yapılmaya çalışıldığı son derece açık. Ama bir de “Markatörzede” ülkelere bakalım. Yalanlarla dolu bir haritadan kimler zararlı çıkıyor?

Afrika Ülkeleri:

Hemen hemen bütün Afrika ülkeleri gerçekte olduğundan çok daha küçük bir şekilde Merkatör Projeksiyonunda gösteriliyor, çünkü zaten Afrika kıtası bütünüyle küçültülmüş!

Çin:

Çin Merkatör haritasında bile zaten büyük bir ülke gözükürken, gerçek dünya haritasında aslında ne kadar büyük olduğunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada Rusya’nın Çin ile arasındaki boyut dengesinde inanılmaz farklılıklar otraya çıkıyor.

Arap Yarım Adası:

Dünyaya dayatılan haritada Arap Yarım Adası olarak bilinen alanın ne kadar küçük olduğu gözlerden kaçmıyor. Gerçek dünya haritasında ise Arap Yarım Adasının büyüklüğü ortaya çıkıyor.

Meksika:

Aynı şekilde Merkatör Projeksiyonu Meksika’yı olduğundan daha küçük gösterme eğiliminde. Gerçek Dünya haritasına göre ise Meksika oldukça büyük bir alan kaplıyor.

İran ve Hindistan:

İran ve Hindistan da gerçek dünya haritasında, dayatılmaya çalışılan haritaya oranla daha büyük bir alanı kaplıyor.

Güney Amerika:

Güney Amerika kıta halinde, Kuzey Amerika’dan daha büyük bir alanı kapladığı halde, Merkatör Projeksiyonuyla yapılan haritalarda abartılmış bir Grönland adasıyla birlikte Kuzey Amerika, Güney Amerika’dan daha büyük gözükmekte.

6. Bölgeler Arası Denge

Haritalar

Kıtalara mevcut dayatılan harita üzerinden objektif bir yorumla bakacak olursak; Büyük bir Rusya, büyük bir Kuzey Amerika, küçük ama merkezde bir Avrupa, bastırılmış bir Afrika ve sıkıştırılmış bir Ortadoğu görüyoruz. Dünyayı politik açıdan değerlendirecek olursanız hemen hemen aynı yorumu yapabilirsiniz. Coğrafi olarak olmasa da politik açıdan gerçekleri yansıtan bir harita karşımızda durmuyor mu? Peki ya dünyaya egemen olan politika, gerçek dünya haritasıyla paralel doğrultuda olsaydı, nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk ve dünyaya hangi güçler egemen olurdu?

7. Sonuç

dunya-haritasi

Dayatılmaya çalışılan dünya haritasında büyük gözüken ülkelerle, gerçek dünya haritasında büyük gözüken ülkeleri karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman ister propaganda olarak tanımlayın isterseniz komplo teorisi, büyük bir kandırmacaya hala inanıyor olduğumuz yadsınamaz bir gerçek.

Ülkelerin tam yüz ölçümü için tıklayınız.

Kaynak : radikal.com.tr

Sayfalar

Akademik Yazılar

Aşağıda bilginize sunulan yazılar gerek YÖK’ün açık veri kaynağından gerekse Üniversitelerin açık kaynak dokümanlarından elde edilmiştir. Sitemizde yer alan yazıların sahipleri veya yayıncıları yayınlanmasını istemiyorlar ise  (İlgili ve yetkili olduklarını belgelendirmek koşulu ile yazıları en kısa sürede siteden kaldırılacaktır.  (İrtibat : 0212 570 80 68 ve ya [email protected]) Sistemde kayıtlı olan tez ve makaleler kaynak belirtmek (isteğe bağlı) kaydı ile herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilirsiniz.

Not: Yazıların içeriğinden ve oluşabilecek zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Makaleler

1-  Türkiye’de Erken Müzik Eğitimi Kurumları Olan Çocuk Korolarının Meslek Seçimine Etkileri  Adil Levent Yüksel

2– Avrupa Birliği Ülkelerinde Ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

3– Başarılı İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Kavramına Bakıs Açısı

 4– Beş-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Yaratıcılıkları Üzerinde Orff Öğretisine Dayalı Müzik Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi

5– Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü Ve Algılanan Hizmet Kalitesi İle Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki

6– Felıx Mendelssohn’un Op.64 Mi Minör Keman Konçertosunun Müzisyenler Ve Dinleyiciler Tarafından Tercih Edilmesinin Nedenleri

7– Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi

8– İlköğretim Çağındaki Bireyler Bakımından Sanat Eğitiminin Gerekliliği

9– Matemetiğin Şiir yönü-Prf.Dr. Cahit ARF

10– Örgün Eğitim Kurumlarına Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sanat Eğitimi Metodolojisi

11– Murathan Mungan’ın “Dumrul Ile Azrail” Murathan Mungan’ın “Dumrul ile Azrail” Öyküsünü Postmodernist Açıdan Okuma

12– Okul Öncesi Çocuk Merkezli Öğrenme Ve Müzik Stratejileri

13– Op Sanat Ve Dijital Teknolojinin Kullanımı

 14– Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Piyano Öğretim Programlarının Hedeflerine Ulaşma Durumu

15– Gitar İçin Beste Yapmış Türk Bestecilerinin Eğitimi Ve Yapıtlarının Uluslar Arası Gitar Repertuarındaki Yeri

16– Bir Kavram Olarak “Modernizm” ve Resim Sanatındaki Etkileri

17– Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dallarına

18– Sahne Sanatlarında Makyajın Tipik Uygulama Modelleri

19– Sanat Eğitimlerinde Renk ve Renk Öğretim Yöntemleri

20– Sanat Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Kullanılması

21– Sanat Galerilerinin Sergi Salonunda Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları

22– Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Özgürlük Bağlamında Sanat Neydi- Ne Oldu

23– Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi

24-Sinema-Resim İlişkisi Ve Sanat Olarak Sinemanın Resimsel Estetiği

25– “Klasik Gitar İçin Başlangıç Metodu”nun Hedef, Hedef Davranış  Ve Konu Kapsamı Yönünden İncelenmesi

26– Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının Yeri

27– Türk Bestecilerinin Solo Gitar Sonatlarının Gitar Eğitimine Katkıları Yönünden İncelenmesi

28– Gazi  Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim DalıGiriş Müzik Yetenek Sınavlarının

29– Türkiye’deki Seçilmiş Müzik Eğitimi Bölümleri’ndeki  Lisans Düzeyi Yardımcı Çalgı Piyano Eğitiminin Durumu Ve İşlevsel Piyano Becerilerinin Grup İçerisinde Öğretilmesi İçin Öneriler

30– Gürültü ve müzik

31– İşitme engelli çocukların ilköğretim Programlarında müzik eğitimi

32– Lise Müzik Dersi öğretim programının ege bölgesinde görevli müzik öğretmenlerinin görüşlerine ve çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi

33– Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeyinin İncelenmesi

34– Müzik videolarda Anlatım Dili

35– Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo-Teelevizyondaki Yeri

36- 20-yy-resminde-figur-soyutlamasi-ve-burhan-uygur-figure-abstraction-in-20th-century-art-and-burhan-uygur

37- 9 – 11 Yaş Grubu Çocuklarda Orff Schulwerk Destekli Keman Eğitiminin Keman Çalmaya Yönelik Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi

38– Cok-alanli-sanat-egitimi-yonteminin-ogretmenler-tarafindan-bilinmislik-duzeyi-ve-uygulamada-karsilasilan-sorunlar-the-knownability-level-of-multi-disciplinary-art-education-method-by-teachers-and-problems-on-practice

39– Dijital Sanat Konusunda Bir makale

40Egitim-fakulteleri-guzel-sanatlar-egitimi-bolumleri-anasanat-atolye-resim-dersi-kapsaminda-soyutlama-yontemlerinden-bicimbozumun-kullanimi

41– Egitim-ve-ogretimde-bir-arac-olarak-gorsel-sanatlar-egitiminin-ogrencilere-sagladigi-katkilar-the-contributions-that-gothic-arts-education-supplies-as-a-mean-in-education-and-schoolin-to-students

42-Abant-izzet-baysal-universitesi-guzel-sanatlar-egitimi-bolumu-muzik-ogretmenligi-anabilim-dalinda-anadolu-guzel-sanatlar-lisesi-cikisli-1-sinif-keman-ogrencilerine-temel-davranislari-kapsayici-bir-ogretim-

43– Frankfurt-okulunun-sanat-anlayisi-sanat-toplum-bagintisi-acisindan-bir-arastirma

44– Gunumuzde-plastik-sanatlarda-yeni-sanat-yaklasimlari-ve-bu-yaklasimlarin-sanat-egitimindeki-yeri-new-art-apporoaches-in-plastic-arts-in-our-times-and-its-importance-in-art-education

45- Alman-keman-ekolu-german-violin-tradition

46- Anadolu-guzel-sanatlar-liseleri-keman-egitimi-surecinin-degiskenlerinin-analizi-yorumlanmasi-ve-oneriler

47Kulturel-yasam-ve-sanat-etkileri-bakimindan-sanat-egitimi-ve-sanat-egitimi-programlarinin-onemi-the-importance-of-art-education-programme-in-acordance-with-the-cultural-life-and-its-effect-to-art..

48Latince-sanat-terimleri-uzerine-karsilastirmali-bir-inceleme-procopius-de-aedificiis..

49- Anadolu-guzel-sanatlar-liseleri-muzik-bolumleri-keman-dersinde-anlamlandirma-strateji-sinin-kullanimi-ve-etkililik-duzeyi

50Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-kullanilan-baslangic-keman-egitimi-metotlarinin-incelenmesi-examining-elementary-violin-training-methods-that-are-used-at-anatolia-fine-high-schools 

51– Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-verilen-keman-egitiminde-cift-ses-calma-durumlarinin-incelenmesi-

52- Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-viyolonsel-ve-keman-egitiminde-kullanilan-yay-tekniklerinin-yontemsel-analizi

53- Piyano Eğitimi Başlangıç Aşamasında 6-8 Yaş

54– Sanalkurs- Adlı dergi sayi-14

55- Sanat-egitimcisinin-donanimi-acisindan-20-yy-resminde-geometrik-forma-dayali-bicimlendirmelerin-kuramsal-temelleri-ve-estetigi-for-the-qualification-of-art-educator-the-theoretical-basis-and-esthetic

56- Erken-keman-egitimi-veren-ogretmenlerin-5-7-yas-baslangic-duzeyinde-sik-karsilastiklari-sorunlar-ve-cozum-onerileri

57- Gazi-universitesi-gazi-egitim-fakultesi-guzel-sanatlar-egitimi-bolumu-muzik-egitimi-anabilim-dali-keman-ogrencilerine-uygulanan-muzikal-bogumlama-egitiminin-temel-muzikal-bogumlama-ozelliklerine-etkisi-

58-Soyutlama-acisindan-postmodern-edebiyat-ile-meddah-karagoz-ve-ortaoyunu-nun-degerlendirilmesi-evaluation-of-postmodern-theatre-and-meddah-karagoz-and-ortaoyunu-in-terms-of-abstraction

59- Turk-muzigi-makamlari-ile-yazilmis-keman-icin-24-kapris-24-caprices-for-volin-written-with-the-scales-of-the-treditional-turkis-music

60- Turkiyede-egitim-fakulteleri-guzel-sanatlar-egitimi-bolumlerinde-ogretim-elemani-ve-ogrenci-goruslerine-gore-ana-calgi-keman-egitiminde-karsilasilan-sorunlarin-incelenmesi-

61- Tarihte-keman

62- Sivas-ve-tokat-anadolu-guzel-sanatlar-liselerindeki-keman-ogrencilerine-uygulanan-keman-baslangic-yontemlerinin-ankara-anadolu-guzel-sanatlar-lisesinde-uygulanan-keman-baslangic-yontemleriyle-karsilastiri

63- Nikolo-paganini-nin-keman-eserlerinin-incelenmesi-the-analysis-of-nicolo-paganini-s-violin-works

64- Mozart-in-avusturya-keman-okuluna-katkilari-ve-keman-eserleri-mozart-s-additions-to-the-austurian-violin-school-and-his-violin-pieces

65- Keman-sag-el-tekniginin-galamian-ve-rus-okullarindan-orneklerle-incelenmesi-examining-the-violin-right-hand-technigues-in-galamian-and-russian-schools

66- Keman-egitiminde-seslendiricilik-yorumculuk-ozelliklerinin-gelistirilmesine-yonelik-calismalarin-degerlendirilmesi 

67- Keman-egitiminde-performansin-olculmesi-measurement-of-performance-in-violin-education

68- Keman-egitiminde-lisans-1-sinifta-hedeflere-ulasma-durumlari-

69- Kemanda-yay-teknikleri-bow-technics-in-violin

70- Kemanda-vibrato-ve-ogretim-teknikleri-vibrato-and-teaching-techniques-in-violin

71- Keman-baslangic-metotlarina-elestirel-bir-yaklasim

72- Kemana-yeni-baslayan-ogrencilerde-tutus-problemleri-ve-cozum-onerileri-holding-problems-and-solution-advices-for-the-beginners-of-violin

73-Tarihte  Keman

76- Jean-sibelius-yasami-ve-keman-koncertosunun-incelenmesi-jean-sibelius-his-life-and-a-study-on-his-violin-concerto

77- Ivan-galamian-v-keman-ogretim-metodu

78- Guzel-sanatlar-liselerinde-keman-egitiminde-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri-

78- Guzel-sanatlar-liselerinde-keman-egitiminde-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri-

79- Geleneksel-turk-sanat-muzigi-kemani-bestekarlarinin-eserlerindeki-bati-muzigine-ait-muzikal-unsurlar-ve-keman-egitiminde-kullanilabilirligi-

80- Gazi-universitesi-gazi-egitim-fakultesi-guzel-sanatlar-egitimi-bolumu-muzik-egitimi-anabilim-dali-keman-ogrencilerine-uygulanan-muzikal-bogumlama-egitiminin-temel-muzikal-bogumlama-ozelliklerine-etkisi-

81- Erken-keman-egitimi-veren-ogretmenlerin-5-7-yas-baslangic-duzeyinde-sik-karsilastiklari-sorunlar-ve-cozum-onerileri

82- Tiyatronun toplum bilinçlendirme ve estetik sanat anlayışına

 83- Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-viyolonsel-ve-keman-egitiminde-kullanilan-yay-tekniklerinin-yontemsel-analizi

84- Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-verilen-keman-egitiminde-cift-ses-calma-durumlarinin-incelenmesi-

85- Anadolu-guzel-sanatlar-liselerinde-kullanilan-baslangic-keman-egitimi-metotlarinin-incelenmesi-examining-elementary-violin-training-methods-that-are-used-at-anatolia-fine-high-schools 

86- Anadolu-guzel-sanatlar-liseleri-muzik-bolumleri-keman-dersinde-anlamlandirma-strateji-sinin-kullanimi-ve-etkililik-duzeyi

87- Anadolu-guzel-sanatlar-liseleri-keman-egitimi-surecinin-degiskenlerinin-analizi-yorumlanmasi-ve-oneriler

88- Alman-keman-ekolu-german-violin-tradition

89- Abant-izzet-baysal-universitesi-guzel-sanatlar-egitimi-bolumu-muzik-ogretmenligi-anabilim-dalinda-anadolu-guzel-sanatlar-lisesi-cikisli-1-sinif-keman-ogrencilerine-temel-davranislari-kapsayici-bir-ogretim-

89- Abant-izzet-baysal-universitesi-guzel-sanatlar-egitimi-bolumu-muzik-ogretmenligi-anabilim-dalinda-anadolu-guzel-sanatlar-lisesi-cikisli-1-sinif-keman-ogrencilerine-temel-davranislari-kapsayici-bir-ogretim-

90-  Kodaly Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Keman Çalma Becerisi Üzerindeki Etkisi 

91- Aynanın Sırları: Psikanalitik Film Kuramı

92- Atatürkün Sanat Anlayışı ve Sanatçıya Bakışı – Prof. Dr. Fikri AKDENİZ –

93- Piyano Öğrenme Teknikleri

94-Günümüzde müzik eğitimcisi nasıl olmalıdır

95Flüt Çalışmalarında Bedensel Sorunlar…

96-9-12 yas grubundaki cocuklarda flut egitimine baslama yontemleri

97-Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

98-Fotoğrafçılık programı

99- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU MÜZİK VE SAHNE SANATLARI …

100-  Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının Neden Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği

101-İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemine İlişkin Yeterlilik Ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi

 102- Sosyal beceri sorunu olan öğrenciler ve annelerine uygulanan yaratıcı drama etkinlikleri programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkisi

103Orff Öğretisinin Ve Yaratıcı Dramanın Uygulandığı Ve  Uygulanmadığı Okullarda Öğrencilerin Müzik Dersine Olan Tutumlarının Karşılaştırılması

104-  9-11 Yaş Grubu Çocukların  Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşmesinde Yaratıcı Drama’nın Etkisi

105-Latin Dans Kursları ve Latin Dans Pratiği hakkında Yüksek lisans Tezi -Aslı GALİOĞLU

106- Dramanın İlk Uygulayıcıları: Türk Şamanları-Ömer Tuğrul KARA  

107-Suziki Piyano Okulu Metodu

108-ROL OYNAMA VE YARATICI DRAMA Gürbüz BİLGE

109-DRAMA VE DRAMANIN ÖNEMİ AYSEL KÖKSAL AKYOL

110ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE DRAMA

111-ÇOCUK PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN TİYATRO

112- MODERN SONRASI DRAMATİK METİNLER

113Türkiye’de Sanat Eğitimi

114- İLKÖĞRETİMDE VERİLEN SANAT EĞİTİMİ DERSLERİNİN YARATICILIĞA ETKİLERİ

115- SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

116 – GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE YARATICI EYLEM BAĞLAMINDA SEVGİ EĞİTİMİ

117- MILLI_EGITIM_DERGISI_2

118-NÜMÜZDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

119-  İlk öğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı KEMAN EĞİTİMİNİN entonasyon, özgüven ve tutum üzerine etkisi

120-Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri

121-BİREY ve TOPLUM İÇİN SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

122-BAROK MÜZİĞİNDE “RİTM VE ÖLÇÜ YAPILARIYLA TEMPO VE VURGU NOKTALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ”YE YÖNELİK STİLİSTİK BİR İNCELEME

123-YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72

124-Bağlamanın tekne ve sapının yapimi

125-GELENEKSEL TÜRK HALK ÇALGILARININ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN KULLANILMA DURUMU

126-Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak

127-OKULÖNCESİ MÜZİK ÖĞRETMENİ PROFİLİ-Prof. Selmin TUFAN

128-OKULÖNCESİ DÖNEMDE, ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ

129-ÇOCUK GELİŞİMİ VE DRAMA UYGULAMALARI

130-ÇOCUK GELİŞİMİNDE DRAMA ÇALIŞMALARI

131-Küreselleşme Hareketlerinin Ulusal Müzik Kültürüne Etkileri /Doç. Dr. H. Zeki Büyükyıldız

132- Çocuk Eğitiminde Dramanın Yarararları (pps Dosyası)

133-TÜRKÇE ÖGRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK  ÖZ YETERLİLİK – Dr. Sedat MADEN

134-Birey ve toplum için sanat eğitiminin gerekliliği

135-Dramatik Eğitim Amaç mı-amaçmı.pdf

136-Müzik eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı

137-Çizgi filmlerin çocuk müzik eğitimi açısından değerlendirilmesi

138-müziksel zeka – yar.Doc.Dr.C.Hakan ÇUHADAR

139-Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan anasınıfı öğretmenleri ile müzik öğretmenlerinin müzik çalışmalarına ilişkin tutum ve yeteneklerinin karşılaştırılması

140-OKULÖNCESİ DÖNEMDE; ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ

 141-OKULÖNCESİ MÜZİK ÖĞRETMENİ PROFİLİ

142-OYUN, HAREKET, DANS VE RİTİM YOLUYLA MÜZİK EĞİTİMİNİN 

143- sınıf ögretmenliği anabilim dallarında verilen “müzik” ve “müzik öğretimi” derslerinin

144-TÜRKİYE`DE ORFF-SCHULWERK UYGULAMALARI

145- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf  öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin müzik derslerine ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi

146- ESTETİK

 147- Türkiye’de, müzik eğitimcilerinin ve  yetiştirildikleri kurumların; toplumsal yaşam kalitesi açısından rolü ve önemi

 148-SANAT EĞİTİMİNDE YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ-Atilla Şirin

 149-SANAT GALERİLERİNİN SERGİ SALONUNDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI

150-Birey ve toplum için sanat eğitiminin gerekliliği.pdf

151-Okul öncesinde resim eğitiminin  çocuğun duygusal ve sosyal  gelişimine etkisi

152-Bağlama-Eğitimi-BAĞLAMA-DÜZENEĞİ

153-  9 – 11 Yaş grubu çocuklarda orff Schulwerk destekli keman eğitiminin keman çalmaya yönelik öz yeterlik algıları üzerindeki etkisi

154- Okul öncesinde resim eğitiminin çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine etkisi

155MÜZİK ALETLERİYAPIMI KEMANDA TEMEL TEKNİKLER

156- Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır

157- Okul  öncesi dönemde resim eğitimi dersi kolaj uygulamaları

158- Türkiyat Araştırmalar Dergisi • 409 Zafer KURTASLAN-Türk Keman Okulunun Oluşum Süreci ve temsilcileri.pdf

159- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi – Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Bağlama)  Öğretim Program

160- Türk müziği koro eğitim dersi öğretim programı

161- Türk Müziği Korosu Güzel sanatlar Lisesi Koro ders Programı

162-Türk Müziği koro eğitimi dersi

163-TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARINDA koro eğitimi ve yönetimi uygulamaları

164-Müzik Öğretmeni yetiştiren kurumlarda toplu ses eğitimi ve koro derslerindeki pedogojik yaklaşımlara ilişkin bir değerlendirme

165-KLASİK VE FLAMENKO GİTAR SAĞ EL ÇALIM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

VE GİTAR EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

166-Türkiye’de Klasik Gitar Eğitiminde Kullanılan Başlangıç Metodlarından Bazılarının Öğretme-Öğrenme Süreçleri Açısından Karşılaştırılması

167-ÇALGI EĞİTİMİNDE FİZİKSEL YAPININ ÖNEMİ

168- Çagdas Sanat Akimlari

169- Soyut Dışavurumculuğun ortaya cikisi ve turk resim sanatina yanbsimalari

170- Keman Öğretiminde karşılaşılan entolasyon problemleri ve çözümleri hakkında makale.

171- Nitelikli Keman Eğitimine yönelik yaklaşımlar.

172-Popüler müzik ve toplumsal yaşam kalitesi

173-Tarihi Gelişim Sürecinde Keman

174- Kemanın Tarihsel Gelişim Süreci ve Eğitimci Yorumcular

175-Okul Öncesi dönemde müzik eğitimi

176-Mitoloji Dans ve Müzik