”Güzel Sanatlar” öğrenci adaylarının dikkatine!

 

Resim Bölümü

Resim Bölümü, sanatçı kimliği ve yaratıcılığı önceleyen bir eğitimi amaçlar. Bu doğrultuda Resim
Bölümü’nde, çeşitliliği öneren, disiplinler arası ve multidisipliner yaklaşımlarla birey odaklı bir
eğitim programı uygulanır.Resim Sanatı’nda ulusal ve uluslararası birikimler öğrenciye eğitim sürecinde kuramsal bilgiler ve uygulama birlikteliğiyle verilir. Bölümün eğitim programını destekleyen sergi, konferans, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilir.

Grafik Bölümü

Grafik Bölümü, görüntü üretimi yolu ile iletişimi ön plana alan, özgün fikirler yaratabilen, çevresini ve çağını analiz eden, disiplinin getirdiği teknolojik ve teorik bilgiyi takip eden öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede öğrenci 4 yıllık eğitimi boyunca Reklam ve Yayın Grafiği, Tipografi, Fotoğraf, İllüstrasyon, Özgün Baskı Resim (Gravür, Litografi, Serigrafi), Sinema Televizyon Grafiği, Multimedya ve Web Tasarımı gibi derslerin dışında, Medya Analizi, Reklamcılık Bilgileri ve İletişim Kuramları gibi alana ait kültür derslerini alır. Alanın hızlı değişiminden dolayı kadrolu öğretim elemanlarımızın yanı sıra disiplinin değişik alanlarından profesyonel kişiler de bölümde ders vermektedir.

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum ve kişisel yetenekleriyle tasarlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar.
İç Mimarlık Bölümü eğitiminin ana başlıklarını; teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince iç mimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, iç mimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki altmış günlük staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra akademik 5düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminerler ve çalıştaylar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, fuarlar, Erasmus ve değişim programları ile İç mimarlık eğitimi desteklenmektedir.

 

Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü; seramik ve cam sanatçıları ile bu dallarda seramik/cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar. Seramik ve Cam Bölümü’nde eğitim lisans düzeyinde kredili sistem yöntemiyle sekiz yarıyıl olarak gerçekleştirilmektedir. Seramik ve Cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası olan her türlü biçimlendirme yöntemleriyle öğrencileri tanıştırarak, zaman içinde onların bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayabilmek amacı ile eğitimteorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Eğitim sürecinin ilk altı yarıyılında öğrenciler zorunlu, temel, uygulamalı ve teorik derslerin koşutunda bölüm içi ve bölümler arası, çok sayıda sunulan seçmeli uygulamalı, teorik ve kültür dersleriyle gereksinim duydukları donanıma kavuşurlar. Yedinci yarıyıl uzmanlaşma, dolayısıyla sanat dalı seçme yarıyılıdır. Öğrenciler Serbest Seramik/Cam Tasarımı, ya da Endüstriyel Seramik/Cam Tasarımı sanat dallarından birini seçerek,
serbest sanatçı ya da tasarımcı adayı olarak çalışmalarını sürdürürler. Sekizinci yarıyılda bir diploma projesiyle lisans eğitimi sona erer. Seramik ve Cam Bölümü merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi üyesidir (IAC)

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Bölüm, Geleneksel Türk Sanatları çerçevesi için sanat formasyonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış, geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim süreci, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimsel araştırmaları, yaşayan ve gittikçe yok olan sanat ürünlerinin saptanması, arşivlenmesi ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirmesini oluşturmayı amaçlamaktadır.Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı eğitiminin amacı; geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir. Eski eserlerin bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler.

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Programı’nda; Kirkitli Dokumalar, Baskı ve Dokuma Sanat Dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler yer alır. Bilgisayarlı tasarım dersleri ile sanat alanındaki çalışmalara ayrı bir destek verilir. Ayrıca, tekstil restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili temel bilgiler aktarılır. Programları tamamlayanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler.

Heykel Bölümü


Heykel Bölümü sorgulayıcı, yaratıcı kimlikleriyle kendilerini ifade edebilecek, teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltıraşlar yetiştirmeyi amaçlar.Eğitimin ilk yılında formları doğru görebilmeyi, yapısal ve oransal ilişkilerini çözümleyebilmeyi, ışıkgölge ve doku farklılıklarını, yarattığı etkiyi kullanabilmeyi amaçlayan uygulamalar yapılır.

3. yarıyılla birlikte ahşap, taş, metal, pişmiş toprak ve takı derslerinde bu bilgiler farklı malzeme ve tekniklerle kullanılır.7. ve 8. yarıyılda sanat yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak sorgulayan öğrenciler iç-dış mekanlarda her türlü anlatım dili, malzeme ve tekniğin kullanıldığı projeler oluştururlar.

Kuramsal dersler, konferans ve atölye çalışmalarıyla beslenen program seçilmiş bir alana yapılan uygulamanın değerlendirilmesiyle sonlanır.

 

Fotoğraf Bölümü

Bölümün amacı reklam, moda dünyası, basın-yayın alanı, arşiv ve belge araştırma alanı, doğa ve sit alanlarının belgelenmesi, fotoğraf araştırma ve geliştirme projeleri ile fotoğraf sanatı alanına nitelikli eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini arttırmak ve fotoğraf 8sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir.Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemektedir. Sahip olduğu uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı ülkelerle karşılıklı sergi, gösteri, seminer ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası etkinlikler, dünya fotoğraf sanatındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve paylaşan bir eğitim anlayışının birer sonucudur.

Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve ülkemizin önde gelen fotoğraf dergilerinde öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın yazıları yer almaktadır. Bölümümüzün elemanları Türk fotoğraf kitaplarının önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar.
Paylaşımcı ve sosyal bir bölüm olan Fotoğraf Bölümü öğrencilere adeta bir aile ortamında eğitim vermektedir. Birbirleriyle yakın iletişim ve paylaşım içinde olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da birlikte hareket etmekte ve ortak projeler gerçekleştirmektedirler. Bu projeler ortak sergi ve gösterilerden başlayarak şirket ortaklıklarına kadar uzanmaktadır.

Müzik Bölümü

Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola veViyolonsel branşlarında eğitim vermektedir. Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil
edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslararası müzik sanatı eğitiminde eşdeğerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik Bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler.

Bazı üniversitelerin sınav takvimi ;

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ön kayıtlar 30,31 Temmuz, 1,2 Ağustos 2012
Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır.
Birinci Aşama Eleme Sınavı 6 – 7 Ağustos 2012
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel,
İçmimarlık, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)
Fotoğraf Bölümü Eleme Sınavı 7 Ağustos 2012
Müzik Bölümü Eleme Sınavı 6,7,8 Ağustos 2012
Birinci Aşama Eleme Sınavı Sonuç Duyurusu 11 Ağustos 2012 Saat: 17.00
İkinci Aşama Seçme Sınavı 13-16 Ağustos 2012
Uygulama Sınavı 13,14,15,16 Ağustos 2012
(Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları,
Grafik, Heykel, İçmimarlık, Resim, Seramik ve Cam,
Tekstil Bölümleri için)
Müzik Bölümü Uygulama Sınavı 13,14 Ağustos 2012
Fotoğraf Bölümü Uygulama Sınavı 13,14,15 Ağustos 2012
İkinci Aşama Uygulama Sınavı Sonuç Duyurusu 17 Ağustos 2012 Saat: 17.00
Dosya Değerlendirme ve Sözlü Görüşme 22,23,24 Ağustos 2012
SONUÇ DUYURUSU 29 Ağustos 2012 Saat: 17.00
Asıl Aday Kayıtları 17 – 24 Eylül
Yedek Aday Başvuruları 25 Eylül
Yedek Aday Kayıtları 27 Eylül – 2 Ekim11
SINAVLAR
Adaylar ön kayıt sırasında internet üzerinden Sınava Giriş Belgesi’ni kendileri alacaklardır. Bu belge
ve resmi kimlik belgeleri olmadan sınava giremezler. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan
adayın sınavı geçersiz sayılır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İç Mimarlık, Resim, Seramik
ve Cam, Tekstil Bölümleri için ortak sınav uygulanırken, Fotoğraf Bölümü için farklı, Müzik Bölümü
için farklı bir sınav uygulanır. Adaylar bu yıl sınav harcı yatırmayacaklardır.
Fakültemizin tüm bölümleri için yapılacak Özel Yetenek Giriş Sınavları iki aşamadan oluşur:
Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı.
Birinci Aşama Eleme Sınavı; tek oturumlu bir sınavdır.
İkinci Aşama Seçme Sınavı, İlki, tek oturumlu uygulama sınavı, ikincisi dosya değerlendirme ve sözlü
görüşme olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bölüm jürileri tarafından değerlendirilir.
Müzik Bölümü giriş sınavına katılacak adaylar her iki aşamada da sınavlara bireysel olarak, ayrı
oturumlarda alınacaklardır.

GİRİŞ SINAVLARI

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İçmimarlık, Resim, Seramik ve
Cam, Tekstil Bölümleri için;
Birinci Aşama – Eleme Sınavı
Sınav tek oturumludur.
Sınav Türü: Görsel algılama / bellek / kurgulama.
Adayların ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 100 puan üzerinden 50 puan almaları zorunludur. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının toplamının en az 3 (üç) ve en fazla 5 (beş) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını kazanır.
İkinci Aşama – Seçme Sınavı
Bölümlerin eğitim öğretim programları doğrultusunda düzenlenecek İkinci Aşama Seçme Sınavı, Birinci Aşama Eleme Sınavını başaran adayların, önkayıt formlarında tercih ettikleri bölümlere göre katılmaya hak kazanacakları iki kısımdan oluşan bir sınavdır.
1. Kısım – Uygulama;

Sınav tek oturumda iki sorudan oluşur. Sınav Türü: Model / bellek / kurgu / şekillendirme.Değerlendirme: 100+100=200 puan üzerinden yapılır. Bölüm kontenjanının en çok 3 katı aday puan sıralamasına göre dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşmeye alınır.

2. Kısım – Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;

Adayların seçtikleri bölümlere göre, özel yeteneklerinin ölçüleceği bir sınavdır.Değerlendirme: 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarı puanı M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesine göre hesaplanır.

MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI
Müzik Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.

Birinci Aşama – Eleme Sınavı:

Ses: 2’şer adet: tek ses (2 puan), iki ses (4 puan), üç ses (6 puan) ve dört ses (8 puan). (Toplam: 20 puan).Bellek: 2 ritmik bellek (14 puan), 2 ezgisel bellek (16 puan). (Toplam: 30 puan).Performans: En az 2 dakika, en çok 5 dakikalık enstrüman performansı beklenir. Parça seçimi serbesttir. Kompozisyon Bölümü adaylarının performans olarak iki farklı tarzda yazılmış eseri yazılı olarak getirmeleri istenmektedir, adaylar aynı eserleri arzu ederlerse yazılı olmanın yanında CD kaydı v.b. şekilde de sunabilirler (35 puan). Deşifre: Enstrüman alanından başvuran adaylar enstrümanları ile, kompozisyon alanından başvuran adaylar ise piyano ile deşifre yapacaklardır (15 puan).

İkinci Aşama – Seçme Sınavı:

Sınav iki bölümden oluşur:
1. Alan Performansı
2. Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme
1. Bölüm: Alan Performansı
Enstrüman (keman, flüt, viyolonsel, viyola veya piyano) alanında başvuran adaylardan “1 adet etüt, sonat formunda bir eserin iki bölümü ve bir serbest parçadan” oluşan performans beklenir. Adaylardan çalacakları programı jüriye yazılı olarak da sunmaları beklenir. Kompozisyon alanında başvuran adayların sınavı ise sınavın birinci aşamasında jüriye sundukları iki eserden bir veya her ikisinin jüri tarafından sorulan sorularla değerlendirmesinden, kendi parça/parçalarını tanımlamasından ve daha önce görmedikleri bir eseri yine jüri tarafından yöneltilen sorularla yorumlamasından ve değerlendirmesinden oluşacaktır. Sözlü analiz, ton ve form bilgisi ile sözlü akor geçişleri ve ton değiştirmeler kompozisyon bölümü öğrencilerinin sınav sorularını oluşturan öğelerdir. (Toplam tam puan: 200)
2. Bölüm: Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme
İkinci bölümde aday sözlü görüşmeye alınır. Bu aşamada, ayrıca adayın çalışmalarından oluşan dosya
değerlendirilir. İlk bölümde enstrüman alanından sınava girenler için, adayın verdiği konserler,
kompozisyon alanından sınava girenler için, besteleri ve müzikle ilgili çalışmaları değerlendirilir.
(Toplam tam puan: 100)
FOTOĞRAF BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI
Fotoğraf Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.
Birinci Aşama – Eleme Sınavı
Tek oturum da üç bölümden oluşur.
Bölüm kontenjanının beş katını geçmemek koşuluyla, birinci aşama eleme sınavından 100 puan üzerinden 50 veya üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak ikinci aşama seçme sınavına girmeye hak kazanır.
Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.
1. Fotokopi halinde kontür olarak verilmiş bir sahnenin tarif edilen ışık yönüne göre, ışık-gölge
ilişkisinin (gerçekçi bir gözle) kurulması istenir.14
2. Fotokopi halinde verilen fotoğrafların, önerilen başlıklar yönünde yeniden kadrajlanması
(çerçevelenmesi) istenir.
3. Görsel algı sınavı; projeksiyonla 5’er saniye gösterilecek 20 adet fotoğraf hakkındaki soruların
yanıtlanması istenir. Her fotoğraf gösteriminin sonunda ışık açılır ve adayın yanıt vermesi için 20
saniye süre verilir.
İkinci Aşama – Seçme Sınavı
Tek oturumlu, iki kısımdan oluşur.
1.Kısım – Yazılı sınav; (Genel Kültür ve Temel Fotoğraf Bilgisi)
Değerlendirme: 200 puan üzerinden yapılır.
Bölüm kontenjanının en çok 3 katı aday puan sıralamasına göre dosya değerlendirmesi ve sözlü
görüşmeye alınırlar.
2. Kısım – Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;
Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER
Birinci Aşama Eleme Sınavı
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm).
İkinci Aşama Seçme Sınavı
Resim Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel (30 cm), kağıt altlığı (50×70 cm).
Grafik Bölümü:
2B, 4B kurşun kalem, silgi, suluboya (12’li), ince/kalın fırça, su kabı, palet-gode, cetvel (30 cm),
kağıt altlığı (50×70 cm).
İç Mimarlık Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, makas, Cetvel (30 cm.), yapıştırıcı (stick), kağıt altlığı
(50×70 cm).
Seramik Cam Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, suluboya, suluboya fırçası (farklı kalınlıklarda), su kabı, kağıt altlığı
(50×70 cm).
Tekstil Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, maket bıçağı, suluboya, kuru boya, yapıştırıcı, makas, su kabı, çeşitli
fırçalar, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm).
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kağıt altlığı (50×70 cm).
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü:
Renkli boya kalemleri (pastel, boya kalemleri), karakalem (HB, B, 2B, 3B), silgi, cetvel, pergel, gönye
ve kağıt altlığı (50×70 cm).
Heykel Bölümü:
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm).18
Fotoğraf Bölümü:
Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavları için;
Kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, renkli boya kalemleri, cetvel ve gönye.
Müzik Bölümü:
Adaylar, piyano dışında, enstrümanlarını kendileri getirmek zorundadırlar. İlan edilen enstrümanların dışında bir enstrüman ile sınava katılmak mümkün değildir.

DİKKAT: SÖZLÜ GÖRÜŞMELERDE ADAYIN SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMALARINI İÇEREN
DOSYASI, TÜM BÖLÜMLERCE İSTENMEKTEDİR.

 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ